Sunday, June 30, 2013

Cara Membezakan Hadis Sahih dan Hasan dengan Hadis Dhaif dan Hadis Palsu


A) Hadis Sahih
Untuk mengenal pasti hadis sahih, terdapat bebrapa kriteria yang perlu diambil kira:

i). Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Nukhbatul Fikar, yang dimaksud denganhadits shahih adalah adalah Hadis yang dinukil (diriwayatkan) oleh rawi yang adil, sempurna ingatan, sanadnya bersambung-sambung, tidak ber’illat dan tidak janggal.
 • Rawi yang adil bermaksud seorang perawi yang taat, sentiasa menjauhi kemungkaran, dosa-dosa kecil dan perkara-perkara yang boleh merosakkan iman serta tidak mengikuti mana-mana mazhab yang bertentangan dengan syarak.
 • Sempurna ingatan bermaksud seorang perawi haruslah mengingati lebih daripada lupanya, kebenaran lebih daripada kebatilannya dan memahami maksud dan makna apa yang diriwayatkannya.
 • Sanadnya bersambung-sambung bermaksud sanad yang tidak digugurkan dan sanad seseorang perawi itu dapat bertemu atau menerima secara terus dengan Rasulullah S.A.W. 
 • Tidak ber’illat bermaksud kesamaran yang dapat meragui kesahihan sesuatu hadis. 
 •  Tidak janggal bermaksud tidak ada pertentangan antar hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dengan hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang lebih baik daripadanya).

ii). Dalam kitab Muqaddimah At-Thariqah Al-Muhammadiyah disebutkan bahawa definisi hadits sahih itu adalah Hadis yang lafaznya selamat dari keburukan susunan dan maknanya tidak bertentangan dengan ayat al-Quran.

 • Dengan ini, dapatlah kita ungkapkan bahawa hadis yang sahih mestilah tidak berterabur aturan dan susunannya dan tidak menyimpang daripada apa yang terkandung dalam al-Quran.
  
B) Hadis Hasan
Untuk mengenal pasti hadis Hasan kriteria sepert di bawah mestilah dipenuhi:

i). Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Nukhbatul Fikar berkenaan definisi hadis Hasan ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang muttasil (bersambung-sambung sanadnya), yang musnad jalan datangnya sampai kepada nabi SAW dan yang tidak cacat dan tidak punya keganjilan.
 • Melihatkan definisi ha dis hasan di atas, ia menyerupai hadis sahih kecuali yang mana perawinya seorang yang tidak kuat ingatan sekaligus menjadikan sesuatu hadis itu hadis hasan. 

ii). At-Tirmizy dalam Al-Ilal menyebutkan tentang pengertian hadis hasan yang merupakan Hadis yang tidak ada ‘illat dan syuadzudz dan dari orang yang tertuduh dusta dan diriwayatkan seperti itu dalam banyak jalan.

iii). Al-Khattabi menyebutkan tentang pengertian hadits hasan Hadits yang mana terkenal makhrajnya dan dikenal para perawinya.
 • Maksud makhraj di atas ialah tempat seseorang perawi itu meriwayatkan hadis itu dikenali seperti Qatadah di Basrah, dan Atha’ di Makkah.

C) Hadis Dhaif
Hadis dhaif ialah hadis yang kurang satu atau lebih syarat hadis Sahih atau Hasan. Hadis ini ditolak oleh para ulama sebagai sumber rujukan hukum atas beberapa sebab:

i). Kelemahan Perawi
 • Dusta (Hadis Maudlu’)
 • Tertuduh dusta (hadis Matruk)
 • Fasik, banyak salah lengah dalam menghafal
 • Banyak prasangka
 • Manyalahi riwayat orang yang lebih dipercayai
 • Tidak diketahui identitinya (Hadis Mubham)
 • Penganut Bida’ah (Hadis Mardud)
 • Tidak baik hafalannya (Hadis Syadz dan Mukhtalith)

ii). Sanadnya Tidak Bersambung
 • Jika sanad pertamanya digugurkan, ia disebut hadis mu’allaq.
 • Jika sanad terakhirnya digugurkan (sahabat), ia disebut hadis mursal.
 • Jika 2 sanad atau lebih digugurkan secara berturut-turut, ia disebut hadismu’dlal.
 • Jika tidak berturut-turut, ia disebut hadis munqathi.

iii). Matan (Isi kandungan) yang Bermasalah
 • Hadis yang dianggap dhaif berdasarkan matannya digelar hadis mauquf dan hadis maqthu’.
 • Hadis dhaif tidaklah dianggap sebagai salah dan palsu, Cuma statusnya sangat diragui sama ada ia sebuah hadis atau tidak.
 • Mengikut para ulama.


D. Hadis Palsu (Hadis Maudhu’)

1).Hadis palsu merupakan pendustaan yang dilakukan seseorang dengan menggunakan Nabi S.A.W.

2).Perbohongan atau berdusta menggunakan Nabi s.a.w. adalah menyandarkan sesuatu perkataan, perbuatan, atau pengakuan kepada Nabi s.a.w. secara dusta, yang mana baginda tidak ada kaitan dengannya.

3).Namun menyandar sesuatu kepada Nabi s.a.w. secara dusta, bukanlah hadis pada hakikatnya. Cuma ia disebut hadis berdasar apa yang didakwa oleh perekanya dan ditambah perkataan al-Maudu’, atau al-Mukhtalaq iaitu palsu, atau rekaan. Maka definisi hadis palsu ialah: “Hadis yang disandarkan kepada Nabi s.a.w. secara dusta, ia tidak ada hubungan dengan Nabi s.a.w.” (sumber: Nur al-Din Itr, Manhaj al-Nadq fi ‘Ulum al-Hadis, m/s 301, cetakan: Darul Fikr al-MuĀµasarah, Beirut).

4).Antara ciri-ciri hadis maudhu` ialah terdapatnya lafaz Humaira’ seperti yang tersebut di dalam riwayat ini: “Ambillah separuh agama kamu daripada al- Humaira’ ”.

5).Al-Mizzi berkata: Setiap hadis yang menyebutkan lafaz Ya Humaira’ iaitu adalah hadis maudhu` kecuali sebuah hadis dalam al-Nasa’i. (al-Masnu`hal. 212)

6).Pengakuan dari mereka yang memalsukan hadis tersebut. Sebagai contohnya ketika Ibnu Abi Al-Auja’ ditangkap dan hendak dipenggal lehernya, dia telah berkata: “Aku telah membuat di antara kamu empat ribu Hadis yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”.

7).Terdapat petunjuk atau bukti bahawa perawi merupakan seorangpendusta dan hadis tersebut tidak diriwayatkan oleh perawi lain. Sebagai contohnya perawi dari kalangan pengikut Syi’ah al-Rafidhah seperti Abu Mikhnaf.

8).Perawi hadis tersebut berdusta bahawa dia telah mengambil riwayat daripada seseorang yang tidak pernah ditemuinya. Hal ini boleh diketahui melalui tarikh lahir dan wafat seseorang perawi mahupun tempatnya bermukim. Ma’mun bin Ahmad Al-Harawi mendakwa ada mendengar hadis daripada Hisyam bin ‘Amman abang kepada Ibnu Hibban”, maka Ibnu Hibban bertanya: “Bilakah engkau ke kota Syam?”, Ma’mun menjawab: “Pada tahun 250H” Mendengar itu Ibnu Hibban berkata: “Hisyam meninggal dunia pada tahun 245H” Dari sini dapat diketahui bahawa Ma’mun sebenarnya tidak pernah bertemu dengan Hisyam.

9).Apabila seorang perawi itu mengaku bahawa Nabi s.a.w. telah melakukan sesuatu perkara di hadapan para sahabat yang lain, tetapi mereka bersepakat untuk menyembunyikan perkara tersebut dan tidak menyebarkannya. Sebagai contohnya hadis palsu ini: Sesugguhnya Rasulullah s.a.w. meraih tangan ‘Ali bin Abi Thalib r.a di hadapan seluruh sahabat. Mereka baru sahaja tiba dari melaksanakan haji wada’. Kemudian Nabi (membuat ‘Ali) berdiri ditengah-tengah mereka sehingga dapat dilihat oleh orang ramai. Kemudian baginda bersabda: “Ini adalah waashiku (orang yang menerima wasiat) dan saudaraku serta khalifah (orang yang menggantikan) setelah aku. Maka dengarkanlah oleh kamu semua (perkataannya) dan taatilah (perintahnya)”.

10).Hadis yang bertentangan dengan ayat al-Quran sebagai contohnya:“Anak Zina tidak akan masuk ke syurga sampai tujuh keturunan”. Yang bercanggah dengan firman Allah S.W.T.: “Dan tiadalah (kejahatan) yang diusahakan oleh tiap-tiap seorang melainkan orang itulah sahaja yang menanggung dosanya; dan seseorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain (bahkan dosa usahanya sahaja)”. Al- An’aam (6:164).

11).Hadis yang bertentangan dengan logik akal contohnya: “Bahawasanya bumi ini di atas batu hampar dan batu hampar di atas tanduk lembu, maka apabila lembu jantan itu menggerakkan tanduknya bergeraklah batu hampar itu”. Termasuk dalam kategori ini adalah hadis-hadis khasiat dan fadhilat sesuatu jenis makanan terhadap kesihatan manusia namun ianya ternyata bercanggah dengan ilmu perubatan seperti hadis palsu ini: “Buah terung itu adalah penawar bagi segala penyakit”.

12).Hadis yang susunan katanya dan gaya bahasanya tidak mencerminkan ianya keluar dari mulut seorang Nabi yang mana Allah s.w.t. telah berfirman) “Dan dia tidak memperkatakan (sesuatu yang berhubung dengan agama Islam) menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakannya itu (sama ada Al-Quran atau hadis) tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.” An-Najm (53:3-4).

14).Misalnya hadis palsu ini: “Melihat wajah yang tampan itu boleh mempertajamkan pandangan mata.”

16).Matan hadis yang mencemari sifat-sifat Allah yang Maha Sempurna dari sebarang bentuk kecacatan dan tidak menyerupai makhluknya seperti hadis palsu ini: “Bahawasanya Allah s.w.t. menciptakan kuda lalu dipacunya kuda itu hingga berpeluh, maka Dia menciptakan dirinya dari kuda itu.”

17).Termasuk dalam konteks ini adalah hadis yang menceritakantentang perbuatan Allah s.w.t. secara tidak benar seperti: “Sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi pada hari ‘Asyuraa”.

18).Hadis yang menerangkan pahala yang sangat besar untuk sesuatu kebajikan yang sangat kecil. Sebagai contohnya: “Sesuap makanan yang diberikan kepada orang lapar lebih utama dari membina seribu jamek (masjid)”.

19).Hadis yang menunjukkan amal ibadah yang melampau sertamenyusahkan seperti solat tanpa henti semalaman dan memilki jumlahrakaat ratusan bahkan mencecah ribuan seperti solat al-Raghaaib padahari Jumaat yang pertama dalam bulan Rejab, zikir-zikir yang mencecahribuan kali dan dilakukan pula tidak sesuai dengan sunnah Nabi s.a.w.seperti berteriak serta menari-nari) Sebagai contohnya: “Jangan kalian melalaikan Jumaat pertama pada bulan Rejab kerana sesungguhnya Jumaat pertama pada bulanRejab adalah malam yang dinamakan malaikat dengan malam Raghaaib.”

20).Hadis yang menunjukkan sifat perkauman serta mencela kaum yang lain seperti: “Rasulullah melihat makanan, lantas baginda bersabda: Milik siapa ini? Al-Abbas berkata: Milik orang-orang Habsyah, (makanan) milik mereka. Rasulullah bersabda: Jangan kamu lakukan (berikan), Sesungguhnya mereka jika lapar akan mencuri dan jika kenyang akan berzina”.

21).Hadis yang menerangkan dosa dan seksaan yang sangat besar atas kesalahan yang kecil. Umpamanya: “Barangsiapa memakan bawang putih pada malam Jumaat, maka hendaklah dia masuk Neraka selama tujuh puluh tahun”.

22).Hadis tersebut jelas sangat melampau dan keterlaluan dan tidak masuk akal sehinggakan kita dapat mengenal pasti bahawa hadis tersebut palsu dengan hanya membacanya sahaja.


Artikal Berkaitan: Pengertian Hadis


Bibliografi
1. http://indrayogi.multiply.com/reviews/item/170
2. ms.wikipedia.org/wiki/Hadis
3. en.wikipedia.org/wiki/Hadith
4. en.wikipedia.org/wiki/Hadith_terminology
5. mforum.cari.com.myAl Qur'an, Hadis & Sunnah
6. elkhalil.multiply.com/journal
7. http://drmaza.blogspot.com/2007/07/hadis-palsu-rejab-syaaban.html
8. nurmohd.blog.friendster.com/2006/07/jenis-jenis-hadis/
9. http://opi.110mb.com/haditsweb/pendahuluan/pengertian_hadits.htm
10. http://mufdil.wordpress.com/2009/08/03/sejarah-dan-jenis-jenis-hadis/
11. Bantuan Studi Lengkap SPM Pendidikan Islam Tingkatan 4 & 5, Amir Abdul Hameed, Sasbadi Sdn. Bhd. Cetakan 1999 - Al-Quran dan As-Sunnah
12.http://www.scribd.com/doc/53707807/Jenis-Jenis-Hadis-Dan-Cara-Membezakannya.


No comments:

Post a Comment