Wednesday, May 15, 2013

Sesuatu Yang Seksi?, Mata Juga Pernah Tertipu!Awas! Jangan pernah cuba memikirkan benda yang melucah disini.. kadang kala mata kita juga pernah tertipu dengan apa yang dilihat. Kata orang, sebuah gambar itu boleh menafsirkan 1,000 ayat! Apapun terpulanglah dan jangan tertipu dengan apa yang dilihat...

Jika diamati apakah benda ini... 

Sebenarnya ianya hanya sebatang pokok!..he3..No comments:

Post a Comment